Poinstenie

CESTOVNÉ POISTENIE

Dnes si už hádam ani nevieme predstaviť situáciu, keď sa vyberieme na vytúženú dovolenku bez poistenia. Cestovné poistenie sa veľmi rýchlo udomácnilo vďaka svojej jednoduchosti a v prípade potreby riešenia nepredvídaných udalostí vďaka spoľahlivosti pomoci. V tomto poistení máme možnosť poistnej ochrany voči viacerým rizikám.

syringe-and-pills-on-blue-background-3786157

Poistenie liečebných nákladov

Najväčšie riziko hrozí v podobe náhleho ochorenia, preto je poistenie liečebných nákladov najdôležitejšou – a v zahraničí povinnou – súčasťou cestovného poistenia. Náklady na ošetrenie v zahraničí, niekoľkodňová hospitalizácia, prípadne náklady na špeciálny prevoz späť do vlasti môžu dosiahnuť sumy, ktoré by mali závažný dopad na Váš rozpočet.

Úrazové poistenie

Účelom úrazového poistenia je odškodnenie klienta v prípade trvalých následkov v dôsledku úrazu, prípadne odškodnenie jeho pozostalých v prípade úmrtia v dôsledku úrazu. Riziko úrazu je aktuálne najmä pri vykonávaní rôznych športov. Poisťovňa Vám poskytne finančné odškodnenie podľa rozsahu trvalých následkov, a to až do výšky poistnej sumy.

brown-and-white-bear-plush-toy-42230
woman-in-white-short-sleeved-dress-holding-brown-leather-1071078

Poistenie batožiny

Cestovné poistenie nie sú len liečebné náklady. Už sme si zvykli, že počas cesty nás živelná udalosť či zlodej môžu pripraviť o veci, ktoré si na cesty berieme so sebou a majú pre nás vysokú hodnotu. Preto k cestovnému poisteniu patrí aj poistenie batožiny, ktoré chráni Váš majetok zbalený na cesty.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Čo s prípadnou škodou, ktorú môžete neúmyselne spôsobiť komukoľvek, s kým prídete do styku? Niekedy stačí úplná banalita, ako je prevrátená šálka s kávou a výsledkom môže byť škoda za niekoľko tisíc na počítačovom serveri, alebo sa nechtiac zrazíme s iným lyžiarom na zjazdovke a spôsobíme mu zranenie s rozsiahlou liečbou, práceneschopnosťou, prípadne aj trvalými následkami. Aj poistenie zodpovednosti za škodu je súčasťou cestovného poistenia.

broken-glass-2208595_1920
money-1244459_1920

Poistenie stornovacích poplatkov

Keď si kupujeme zájazd alebo pobyt v cestovnej kancelárii, určite neuvažujeme nad jeho zrušením. V prípade náhleho ochorenia alebo vážnej rodinnej udalosti, však cestu musíme zrušiť a stornovacie poplatky požadované od cestovnej kancelárie nás môžu nemilo prekvapiť. Pre tento účel existuje práve tento druh poistenia.

Asistenčné služby

K cestovnému poisteniu patria aj asistenčné služby, ktoré sú už dnes samozrejmosťou. Čo vlastne asistenčné služby môžu ponúknuť? Hlavne v závažnejších prípadoch a pri hospitalizácii je základnou úlohou asistenčnej služby:

 • zabezpečenie vhodného zdravotníckeho zariadenia vzhľadom na zdravotný stav

 • úhrada nákladov alebo poskytnutie platobných záruk zdravotníckym zariadeniam

 • sprostredkovanie informácií týkajúcich sa spôsobu a priebehu liečby v materinskom jazyku

 • komunikácia s blízkymi osobami na Slovensku

 • prevoz späť do vlasti

BOY

POISTENIE MAJETKU

Poistenie majetku je jedno z poistných odvetví, z ktorého poisťovňa v zmysle dohodnutých poistných podmienok poskytne poistnú náhradu za škodu utrpenú na poistenom majetku (živelné udalosti, odcudzenie, vlámanie, ….)

tools-1183374_1920

Poistenie majetku občanov

Každý má prirodzenú potrebu chrániť svoj majetok. Veď byt, rodinný dom a jeho zariadenie môže poškodiť alebo úplne zničiť množstvo nepredvídaných udalostí, ako aj riziko vykradnutia. Týmto a podobným situáciám sa nedá úplne zabrániť, no vhodným poistením je možné znížiť ich negatívny dopad na finančné náklady pri náprave vzniknutých škôd.

Poistenie nehnuteľnosti

Poistenie nehnuteľností je určené k zabezpečeniu nehnuteľností určeným k bývaniu proti živelným pohromám a pred ďalšími rizikami. Poistenie sa uzatvára pre rôzne typy nehnuteľností spravidla pre rodinné domy vrátane vedľajších objektov (garáž, altánok, plot a iné), ďalej byty, taktiež aj pre rekreačné objekty (chaty a chalupy) a pre objekty vo výstavbe.

white-and-brown-building-3639504
house-in-the-middle-of-crop-field-3330118

Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti zabezpečí finančné prostriedky v prípade škody v dôsledku živelnej udalosti, v prípade krádeže, či vandalizmu. Predmetom poistenia domácnosti je súbor hnuteľných vecí tvoriacich zariadenie domácnosti.

Poistenie občianskej zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti za škodu z činnosti v bežnom občianskom živote sa vzťahuje na škody, ktoré môžete spôsobiť vy, vaše deti či domáci zvierací miláčikovia na veciach, majetku, či zdraví iných.

akcia-architektonicky-architektura-budovy-1029595
adobe-photoshop-architektura-cestovat-dom-955793

Poistenie zodpovednosti z držby nehnutlnosti

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom práv a povinností vyplývajúcu z vlastníctva alebo držby stavby (poistenej budovy alebo poistenej vedľajšej stavby). Poistenia kryje aj škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo držby pozemku, na ktorom poistená stavba alebo vedľajšia stavba stojí.

Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania

Poistenie sa vzťahuje všeobecne na škody spôsobené pri plnení úloh v pracovno-právnom alebo služobnom vzťahu, za ktoré zodpovedá zamestnanec podľa ustanovení zákonníka práce. Ďalšou poistnou ochranou sú škody poisteného na hnuteľných veciach zverených alebo užívaných pri výkone práce s výnimkou škôd spôsobených zanedbaním predpísanej obsluhy a údržby.

akcia-bezpecnost-hadica-hasici-260367
apartman-architektura-balkony-dom-2462015

Poistenie bytových domov

Poistenie bytových domov je komplexný produkt, ktorý spája poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu a tým poskytuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov optimálnu poistnú ochranu. Pri poistení bytového domu je poistená celá budova vrátane všetkých stavebných súčastí, technologických zariadení, napríklad výťahy, kotol, vonkajšieho schodišťa a vonkajších prípojok patriacich výlučne k budove. Vlastníkom bytov nestačí mať len poistenie domácnosti. Dôležité je, aby bol poistený celý dom. Poistenie celého bytového domu je variabilné. Dá sa vybrať z rôznych druhov krytia. Medzi najčastejšie patria živelné riziká, poistenie škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení, krádež, lúpež stavebných súčastí, vandalizmus na budove a stavebných súčastiach, náhodné rozbitie skla, zodpovednosť z držby nehnuteľnosti a taktiež aj krížová zodpovednosť.

Poistenie majetku podnikateľov

Zabezpečí optimálnu ochranu podnikania klienta pred nečakanými škodami spôsobenými rôznymi rizikovými faktormi súvisiacimi s podnikateľskou činnosťou klienta. Podnikateľ (živnostník) si musí uvedomiť, že ručí celým svojim majetkom, preto je potrebné poznať riziká, ktoré jeho podnikanie ohrozujú, myslieť dopredu a zabezpečiť sa pred možnými škodami, ktoré ohrozujú jeho podnikateľskú činnosť.

kov-manualny-rucny-vozidlo-3822900
architektonicky-dizajn-architektura-budovy-centrum-mesta-1722183

Poistenie budov

Poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie budovy, haly a stavby vrátane všetkých stavebných súčastí slúžiacich uvedeným objektom v mieste poistenia. Poistiť je možné nehnuteľnosť vo vlastníctve alebo v správe. Tento druh poistenia je vhodný aj pre podnikateľov, ktorý podnikajú v prenajatých priestoroch a na vlastné náklady v nich vykonali stavebné úpravy.

Poistenie hnuteľných vecí

Poistenie hnuteľných vecí sa vzťahuje na všetky výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby materiálov a výrobkov a veci zamestnancov, ktoré sa nachádzajú v poistenej prevádzke podnikateľa. Taktiež sa toto poistenie vzťahuje aj na cudzie veci prevzaté v súvislosti s podnikaním, napríklad prenajaté veci, veci prevzaté do opravy a veci na leasing.

akcia-azijcanka-clovek-inventar-2701434
architektura-budova-dom-dreveny-1002669

Poistenie pre prípad prerušenia prevádzky

Poistenie je určené na prekrytie finančných strát v prevádzke, ak dôjde k zastaveniu alebo prerušeniu podnikateľskej činnosti po poistnej udalosti na poistenom majetku. Finančné straty v tomto prípade vznikajú, pretože nie je možné vykonávať podnikateľskú činnosť, tvoriť zisk a podnikateľ napriek tomu musí uhrádzať fixné náklady, aby bolo možné opätovne obnoviť prevádzku v pôvodnom rozsahu a tvoriť zisk. Ide o poistenie ušlého zisku (t.j. zisku z predaja tovaru, zásob, zisku z poskytovaných služieb, ktorý by podnikateľ dosiahol počas doby prerušenia prevádzky, ak by k prerušeniu prevádzky nedošlo) a o poistenie fixných nákladov, ktoré by podnikateľ vynakladal aj počas prerušenia prevádzky (napr. platby za energie, nájomné, mzdy zamestnancov a iné).

Poistenie strojov a elektroniky

Jedná sa o pripoistenie technických rizík strojov a elektroniky, ktoré rozširuje ponuku rizík krytých v poistení majetku. Týmto poistením má podnikateľ zabezpečené svoje stroje a elektroniku voči živelným rizikám, t.j. rizikám, ktoré pôsobia zvonka a taktiež aj voči rizikám, ktoré pôsobia zvnútra , t.j. ak by k poškodeniu strojov a elektroniky došlo vnútornými príčinami, ako sú konštrukčná chyba stroja, vada materiálu alebo výrobná vada. Veľmi často dochádza k poškodeniu stroja chybou alebo nešikovnosťou obsluhy. Toto poistenie sa vzťahuje aj na poškodenie stroja nedostatkom vody, pretlakom pary, plynu alebo kvapaliny, a tiež na poškodenie skratom alebo prepätím

priemysel-kov-vintage-technologie-239419
doprava-dopravny-system-export-exportovat-2881632

Poistenie nákladu

Zabezpečí poistné krytie majetku podnikateľa aj počas jeho prepravy z jednej prevádzky do druhej, zo skladu k zákazníkovi, alebo do miesta opravy a podobne. Náklad je počas prepravy poistený proti poškodeniu, zničeniu v dôsledku dopravnej nehody, živelnej udalosti, prípadne aj proti krádeži alebo lúpeži.

Poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu

Pri podnikaní nemusí ísť len o škodu zavinenú nedbanlivosťou podnikateľa a jeho zamestnancov, ale aj o porušenie právnej povinnosti. Vo veľa prípadoch zodpovedá podnikateľ za škodu bez ohľadu na zavinenie. Tento druh poistenia kryje nároky tretích osôb, za ktoré je podnikateľ právne zodpovedný. Môžu to byť škody na zdraví a živote, škody na veci, následné majetkové ujmy vrátane ušlého zisku. Samostatnou časťou poistenia je zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom, resp. vadne vykonanou prácou, kde predmetom poisteného plnenia nie je poškodený výrobok, ale škoda, ktorú spôsobí.

ekologia-guma-katastrofa-kaucuk-2768961
chemicky-dym-energia-exteriery-929385

Poistenie priemyselných rizík

Priemyselné riziká patria medzi samostatný druh poistenia, ktorý si vyžaduje individuálny prístup. Každý výrobný podnik má svoje špecifické riziká, ktoré sa nedajú definovať zo všeobecných tabuliek komerčného poistenia. Môže ísť napríklad o poistenie fotovoltaických elektrární, automobilový priemysel, malé vodné elektrárne, teplárne a teplárenské spoločnosti, drevospracujúce závody, továrne- výrobné podniky a iné.

Stavebno-montážne poistenie

Developerské spoločnosti a investori sú si vedomí množstva rizík, ktoré môžu ohroziť a narušiť priebeh stavebného projektu, či už ide o živelné riziká alebo o pôsobenie ľudského faktora ako je nedbanlivosť a rôzne nehody. Tento druh poistenia v sebe spája výhody poistenia majetku a poistenia technických rizík, pretože sa dojednáva na princípe „all risk“, teda poistenie proti všetkým rizikám, ktoré nie sú v zmluve výslovne vylúčené. Poistenie je určené pre developera, stavebníka, majiteľa, investora, hlavného dodávateľa a ostatných dodávateľov. Poistené je replica tag heuer budované dielo, či ide o výstavbu novej budovy alebo rekonštrukciu už existujúcej stavby, taktiež sú poistené stavebné stroje, zariadenie staveniska a existujúce stavby a konštrukcie, na ktorých sa vykonávajú stavebné práce alebo ktoré sa nachádzajú v okolí miesta poistenia. Zároveň sa poistenie vzťahuje aj na poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré kryje škody vzniknuté uskutočňovaním stavieb a ich zmien, škody vzniknuté prípravnými prácami k realizácii stavby, škody spôsobené remeselnými stavebnými činnosťami.

apartman-architektura-beton-budova-2209529
brown-wheat-field-under-blue-sky-3930616

Poistenie plodín a hospodárskych zvierat

Poľnohospodár nedokáže zabrániť nečakaným udalostiam ako sú krupobitie, záplava z prietrže mračien, požiar, povodeň alebo nákaza pri chove zvierat. Poistenie plodín minimalizuje následky vzniknuté pôsobením nepredvídaných živelných udalostí a zmierňuje ich dopad. Poistením je možné pokryť širokú škálu skupín plodín, či už v rámci celej skupiny alebo individuálne. Poistené sú plodiny pestované na ornej pôde (obilniny, olejniny, okopaniny, strukoviny a iné), ovocie alebo špeciálne plodiny (chmeľ, priadne rastliny, tabak, vinič, jednoročné liečivé rastliny). Poistenie hospodárskych zvierat zmierňuje dosahy na produkciu spoločnosti v prípade vzniku poistnej udalosti. Poistenie sa vzťahuje na uhynutie, usmrtenie alebo zmárnenie zvierat na úradný príkaz z dôvodu nákazy hospodárskych zvierat a hydiny, z dôvodu živelných udalostí, z dôvodu úhynu, úrazu, krádeže alebo straty zvierat pri preprave a taktiež aj z dôvodu možnosti rozšírenia nákaz pri hromadných infekčných chorobách, alebo otrave. Poistenie taktiež zahŕňa náklady na dezinsekciu, dezinfekciu a deratizáciu. Poistiť je možné hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, kone a hydinu.

Poistenie cestného dopravcu

Aj keď prepravovaný tovar nie je majetkom dopravcu, je v jeho záujme, aby bol k príjemcovi tovaru dopravený nepoškodený. V zmysle zákona dopravca nesie zodpovednosť za poškodenie, zničenie a stratu prevzatého tovaru už okamihom prevzatia od odosielateľa. Ak spoločnosť podniká v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave, mieru zodpovednosti spoločnosti za škodu určuje medzinárodný dohovor CMR. V zmysle tohto dohovoru spoločnosť zodpovedá za poškodenie, zničenie alebo stratu prepravovaného tovaru a je povinná odškodniť príjemcu prepravovaného tovaru za každý kilogram zničeného alebo poškodeného tovaru sumou 8,33 SDR. Ak spoločnosť podniká vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave, mieru zodpovednosti určuje Obchodný zákonník a rovnako ako v medzinárodnej cestnej nákladnej preprave spoločnosť zodpovedá za poškodenie, zničenie alebo stratu prepravovaného tovaru od jeho prevzatia až do vydania príjemcovi. Vtedy je spoločnosť povinná nahradiť cenu , ktorú mal tovar v čase, kedy ho prevzala ako prepravca.

top-view-photo-of-parking-lot-2805314

POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Poistenie motorových vozidiel je v dnešnej dobe už neodmysliteľnou súčasťou života každého zodpovedného vodiča. Toto poistenie zabezpečuje nielen ochranu vozidla a jeho výbavy, ale aj zdravia jednotlivých účastníkov cestnej premávky.

man-in-white-dress-shirt-holding-steering-wheel-804130

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla má povinnosť uzatvoriť každý držiteľ motorového vozidla. Poistenie kryje škody, ktoré spôsobí vodič vozidla na živote, zdraví a majetku iných. Povinnosť uzatvoriť poistenie sa vzťahuje na každé motorové vozidlo, ktoré je v zapísané v evidencií vozidiel a má priradené evidenčné číslo. Vozidlo zapísané v evidencií vozidiel musí byť poistené bez ohľadu na to, či je vozidlo využívané alebo nie. Ak vozidlo nemá uzatvorené povinné zmluvné poistenie, môže byť držiteľovi udelená zo strany správneho orgánu pokuta za neuzatvorenie poistenia.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie je dobrovoľné poistenie auta, ktoré v prípade vzniku škody priamo na poistenom vozidle zabezpečí financie na jeho opravu, alebo kúpu nového vozidla. Toto poistenie klientovi zaručí, že na opravu prípadných škôd na jeho vozidle nebude musieť využívať vlastné finančné prostriedky, ale opravu zabezpečí poisťovňa, Havarijné poistenie v sebe zhŕňa zabezpečenie vozidla pre prípad poškodenia, zničenia, lúpeže, či živelnej udalosti. Ďalej je možné uzatvoriť aj úrazové poistenie sedadiel, poistenie batožiny, poistenie skiel. Štandardnou súčasťou havarijného poistenia sú aj asistenčné služby, ktoré môžu motoristi využiť na cestách aj vtedy, ak nenastane poistná udalosť, ale iná nepríjemnosť počas jazdy motorovým vozidlom. Asistenčné služby k havarijnému poisteniu ponúkajú všetky poisťovne na našom trhu a havarijné poistenie tak môže byť užitočné aj vďaka tomu, že asistenčné služby dokážu zabezpečiť a uhradiť odťah vozidla po mechanickej poruche, náhradné ubytovanie, opravu defektu a mnoho ďalších nepríjemností, ktorých prekonanie by bolo bez asistenčných služieb k havarijnému poisteniu zložitejšie. Rozsah asistenčných služieb vždy závisí od podmienok havarijného poistenia konkrétnej poisťovne.

forced-perspective-photography-of-cars-running-on-road-below-799443
vintage-car-wrecked-grayscale-photo-78793

Poistenie finančnej straty "GAP"

Poistenie finančnej straty v prípade totálnej škody alebo odcudzenia kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla a všeobecnou cenou v dobe poistnej udalosti. Zároveň môže v sebe zahŕňať aj pripoistenie náhrady spoluúčasti z havarijného poistenia.

Poistenie čelného skla

Čelné sklo je vo väčšine poisťovní automaticky zahrnuté v základnom havarijnom poistení, no ak má klient dojednanú spoluúčasť, výmena čelného skla sa mu môže predražiť, nakoľko poisťovňa mu vyplatí sumu po odpočítaní spoluúčasti, ktorá tvorí značnú časť hodnoty čelného skla. Ak klient nechce pri výmene čelného skla platiť spoluúčasť, má možnosť pripoistiť si ho. Je dobré však zvážiť, či sa skôr neoplatí mať havarijné poistenie bez spoluúčasti.

photo-of-pile-of-glass-fragments-2663257

POISTENIE OSôB

man-hands-waiting-senior-33786

Životné poistenie

Pre namodelovanie najlepšieho životného poistenia neexistuje univerzálny recept, vždy závisí od životnej situácie klienta, jeho potrieb, priorít a preferencií. Životné poistenie je produkt, ktorý má charakter dlhodobej finančnej investície s návratnosťou v dlhšom časovom horizonte a dáva možnosť klientovi zostaviť si poistné krytie podľa svojich potrieb.

Investičné životné poistenie

Spája v sebe výhody poistenia a investovania vložených finančných prostriedkov, kde je zhodnotenie spravidla vyššie než v kapitálovom životnom poistení. Je možné zvoliť si z ponuky niekoľkých investičných fondov, ktoré sa líšia mierou predpokladaného zhodnotenia finančných prostriedkov a súčasne podstupovanou mierou rizika, ktorú postupuje klient. V praxi to znamená, že časť zaplateného poistného je spotrebované na krytie poistnej ochrany a poplatky poisťovne. Zostávajúce prostriedky sú investované, sú z nich nakúpené podielové jednotky, ktoré poisťovňa vloží na individuálny účet klienta. Pre čo najvyššie zhodnotenie a obmedzenie investičného rizika je odporúčaná doba trvania poistenia minimálne 10 rokov. V prípade úmrtia poistenej osoby je vyplatená poistná suma pre prípad smrti, alebo aktuálna hodnota individuálneho fondového účtu klienta, prípadne obe čiastky.

Výhody:

 • možnosť meniť nastavenie poistenia a rozsah poistnej ochrany počas trvania poistnej zmluvy

 • možnosť aktívne meniť investičné stratégie počas trvania poistenia

 • možnosť vkladať a čerpať finančné prostriedky v priebehu trvania poistenia

Nevýhody:

 • nie je garantovaná poistná suma pri dožití

 • nie je garantovaná výška zhodnotenia

space-grey-ipad-air-with-graph-on-brown-wooden-table-187041
bills-capital-cash-cent-210679

Kapitálové životné poistenie

Predstavuje efektívny a bezpečný spôsob zhodnocovania peňazí. Je to dlhodobý produkt, ktorý v sebe zahŕňa poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. Poistná suma môže byť pre obe riziká rovnaká alebo si klient môže zvoliť zvlášť poistnú sumu pre prípad smrti a zvlášť poistnú sumu pre prípad dožitia. Ide o garantované zhodnotenie, ktoré je v dnešnej dobe porovnateľné s úročením na sporiacich účtoch. V praxi to znamená, že zo zaplateného poistného sú odpočítané náklady na krytie poistnej ochrany a poplatky. Zostávajúca časť poistného slúži na tvorbu rezervy poistenia. V prípade úmrtia poisteného, poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe dojednanú poistnú sumu. V prípade dožitia sa konca poistnej doby, bude poistenému vyplatená dohodnutá poistná suma, ktorá je garantovaná vrátane podielov na výnosoch.

Výhody:

 • garantovaná poistná suma pre prípad dožitia alebo smrti

 • garantované minimálne zhodnotenie finančných prostriedkov

 • rozšírenie rozsahu poistnej ochrany formou rôznych pripoistení

Nevýhody:

 • nie je možné aktívne ovplyvňovať tvorbu kapitálovej hodnoty poistenia

 • nie je možné ľubovoľne meniť nastavenie poistenia

 • nie je možné čerpať finančné prostriedky v priebehu trvania poistenia

Rizikové životné poistenie (bez sporiacej zložky)

Neobsahuje žiadnu sporiacu zložku a tvorí poistnú ochranu pre prípad smrti. V prípade ukončenia poistnej zmluvy nie je vyplatené žiadne plnenie. K výplate dohodnutej poistnej sumy dochádza v prípade, že dôjde k úmrtiu poistenej osoby. V rámci tejto poistnej zmluvy je možné dojednať aj ďalšie pripoistenia a zvýšiť tak poistnú ochranu poisteného. V praxi rizikové životné poistenie zabezpečuje poistnú ochranu, nezhodnocuje vložené finančné prostriedky. Toto poistenie je možné použiť ako zabezpečenie hypotéky alebo iných úverových produktov, t.j. vinkulovať poistenie v prospech iného subjektu.

Výhody:

 • garantovaná poistná suma pre prípad smrti

 • možnosť dojednania pevnej alebo klesajúcej poistnej sumy

 • možnosť dojednania poistenia už na dobu 1 rok

 • možnosť rozšírenia rozsahu poistnej ochrany formou rôznych pripoistení

Nevýhody:

 • neobsahuje sporiacu zložku

black-and-white-cemetery-christ-church-208315
woman-helping-sportsman-with-injury-during-cardio-training-3760275

Úrazové poistenie

Každý človek je aj pri najväčšej opatrnosti vystavený riziku úrazu. Zodpovednosť za seba a svojich blízkych nám určite nedovoľuje spoliehať sa len na šťastné náhody. Úrazové poistenie poskytuje klientovi finančné zabezpečenie pre prípad nepredvídanej udalosti- úrazu, napr. môžu to byť trvalé následky úrazu, čas nevyhnutného liečenia úrazu, hospitalizácia v dôsledku úrazu, práceneschopnosť, smrť úrazom, drobné úrazy, zlomeniny, a iné.

Individuálne úrazové poistenie

Slúži k zmierneniu strát z ušlého príjmu v dôsledku úrazu. Ide o poistenie so širokým výberom pripoistení s voliteľnou výškou poistných súm a doby poistenia. Toto poistenie v sebe zahŕňa či už pracovné úrazy alebo aj úrazy počas voľného času.

person-wearing-ankle-foot-orthosis-3912370
action-activity-adult-athletes-262524

Skupinové úrazové poistenie

Skupinové úrazové poistenie osôb je komplexným a variabilným úrazovým produktom, ktorý umožňuje jednou poistnou zmluvou poistiť skupinu ľudí. Výhodný je pre organizácie na zabezpečenie poistnej ochrany svojich zamestnancov počas výkonu práce, účastníkov detských letných táborov, lyžiarskych zájazdov, škôl v prírode a iných hromadných podujatí. Poistná doba je minimálne 1 rok.

Krátkodobé úrazové poistenie

Ide o úrazové poistenie so skrátenou poistnou dobou, tento produkt je využívaný hlavne na poistenie osôb, ktoré sa zúčastňujú exkurzií, výletov, firemných športových dní a taktiež ako aj poistenie absolventskej praxe alebo aktivačných prác nezamestnaných.

clear-glass-with-red-sand-grainer-39396

Compare