Ochrana osobných údajov

Spracovávanie a ochrana osobných údajov sa riadi ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Pri spracovaní osobných údajov sú dodržiavame zásady minimalizácie uchovávania osobných údajov na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvných povinností a nie kratšiu ako ustanovujú osobitné predpisy (zákon o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, zákon o archívoch a registratúrach,…).

 • A. PREVÁDZKOVATEĽ:
  • ​SOLUBET, s. r. o., so sídlom Nad potokom 9, 900 51 Zohor IČO: 47 573 139, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka: 95055/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

 • B. ÚČELOM SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
  • je vykonávanie činnosti finančného sprostredkovania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o FS“), realitnej činnosti, obchodné aktivity, reklamné a marketingové účely Prevádzkovateľa.

 • C. DOTKNUTÝMI OSOBAMI SÚ:
  • klient/osoba, ktorá poskytuje svoje osobné údaje Prevádzkovateľovi (SOLUBET, s.r.o.).
 • D. ZOZNAM SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
  • na základe písomného súhlasu dotknutej osoby je v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, korešpondenčná adresa, miesto podnikania, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty, číslo účtu, údaje o zdravotnom stave, údaje o finančnej situácii, údaje o rodinnom stave v prípade fyzickej osoby vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, a identifikačných údajov v rozsahu obchodné meno/názov, adresu sídla, IČO, DIČ, DIČ DPH, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta činnosti, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, korešpondenčná adresa, adresa elektronickej pošty, číslo účtu, zoznamu členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údajov o nich (meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, druh a číslo dokladu totožnosti), označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, finančné údaje. Ak ide o zástupcu – doklady a údajov preukazujúcich oprávnenie na zastupovanie.

 • E. OSOBNÉ ÚDAJE DOTKNUTÝCH OSÔB
  • nie sú sprístupňované tretím osobám, okrem prípadov plnenia si zákonných a zmluvných povinností prevádzkovateľa.
 • F. OZNÁMENIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY O TRETÍCH STRANÁCH:
  • ktorým môžu byť poskytnuté ich osobné údaje, na základe zmlúv uzavretých medzi Prevádzkovateľom a príslušným partnerom.
 • PREVÁDZKOVATEĽ OZNAMUJE, ŽE OSOBNÉ ÚDAJE MÔŽU BYŤ POSKYTNUTÉ:
  • finančným inštitúciám a spoločnostiam, pre ktoré vykonáva prevádzkovateľ finančné sprostredkovanie na základe zmlúv o finančnom sprostredkovaní.

  • inštitúciám, stranám, ktoré súvisia s výkonnom realitnej činnosti.

 • G. OSOBNÉ ÚDAJE MÔŽU BYŤ
  • predmetom prenosu do tretích krajín len v prípade, ak tieto krajiny podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručujú primeranú úroveň ich ochrany. Prevádzkovateľ nepredpokladá, že uskutoční prenos osobných údajov do tretích krajín.
   Tieto údaje Prevádzkovateľ môže získavať i kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním dokladov totožnosti v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.
 • H. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB
  • 1.) Dotknuté osoby majú právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od Prevádzkovateľa:

   • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

   • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme Prevádzkovateľa v rozsahu: identifikačné údaje prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, iné doplňujúce informácie (napr. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje, čas platnosti súhlasu, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, tretie strany, okruh príjemcov, formu zverejnenia, tretie krajiny) a postup spracúvania a vyhodnocovania operácií,

   • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

   • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

   • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

   • ikvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

   • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

   • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,

   • namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu a žiadať ich likvidáciu.

  • 2.) Práva dotknutých osôb podľa písm. e) a f) je možné obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

  • 3.) Dotknuté osoby na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, majú právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako sú uvedené v písomnom súhlase a žiadať o ich likvidáciu,

  • 4.) Dotknuté osoby majú právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek u Prevádzkovateľa namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ne právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov. Dotknuté osoby majú právo žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Prevádzkovateľ je povinný žiadosti vyhovieť a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia budú mať zamestnanci Prevádzkovateľa. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby v lehote do 30 dní od prijatia žiadosti.

  • 5.) Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo:

   • písomne, pričom z obsahu jej žiadosti musí vyplývať, že uplatňuje svoje právo; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom musí dotknutá osoba písomne doručiť prevádzkovateľovi najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

   • osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe.

  • 6.) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

  • 7.) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

  • 8.) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť osoba blízka.

  • 9.) Dotknuté osoby majú právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov.

 

Vyššie uvedené práva si klient/dotknutá osoba môže uplatniť prostredníctvom mailovej adresy Prevádzkovateľa info@solubet.sk alebo na základe písomnej žiadosti na adresu SOLUBET, s.r.o., Nad potokom 9, 900 51 Zohor.

V prípade otázok o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutých osôb sa môžete na nás obrátiť prostredníctvom mailovej adresy info@solubet.sk alebo písomnej žiadosti na adresu SOLUBET, s.r.o., Nad potokom 9, 900 51 Zohor.

 

Compare