Reklamačný poriadok

Spoločnosť SOLUBET s. r. o, Nad potokom 9, 900 51  Zohor, IČ 47 573 139, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo 95055/B (ďalej len Spoločnosť). Tento reklamačný poriadok upravuje postupy podania sťažností a podnetov (ďalej len reklamácie) zo strany klienta a postup pri ich riešení.

1. REKLAMÁCIA A SŤAŽNOSŤ

1.1. Za sťažnosť a reklamáciu (ďalej len reklamácie) sa považuje ústne alebo písomné podanie klienta, v ktorom klient vyjadruje svoj nesúhlas so spôsobom vykonávania a výsledkom konkrétnej služby poskytovanej spolupracovníkom SOLUBET, s. r. o.

1.2. Sťažnosť môže podať každý klient alebo jeho splnomocnený zástupca.

2. PODANIE REKLAMÁCIE

2.1. Reklamáciu klient môže podať niekoľkými spôsobmi a to:

  • Písomnou formou na adresu Spoločnosti: Solubet s. r. o. Nad potokom 9, 900 51 Zohor

  • Telefonicky na tel. linku + 421 2 65961 583, +421 907 701 062, 421 907 701 276

  • Elektronickou formou na mailovú adresu info@solubet.sk

  • Prostredníctvom spolupracovníka Spoločnosti

  • Prostredníctvom zmluvného partnera Spoločnosti

Pokiaľ je reklamácia podaná inou formou než je uvedená v bodoch a) až e), je klient povinný zaslať reklamáciu písomnou formou na adresu Spoločnosti a to do 5 pracovných dní od podania reklamácie.

2.2. Reklamácia musí obsahovať:

  • meno, priezvisko klienta a platnú adresu, na ktorú bude zaslaný výsledok prešetrenia reklamácie. V prípade, že ide o právnickú osobu, uvádza sa obchodné meno firmy, názov a adresa sídla, kontaktná osoba.

  • popis prípadu s uvedením údajov nevyhnutných pre riešenie reklamácie a popis spôsobu, ako bol klient dotknutý na svojich právach.

  • prílohy a doklady zdôvodňujúce sťažnosť (kópie zmlúv, Investičný dotazník, atď).

3. PRIJATIE A VYBAVENIE REKLAMÁCIE

Reklamácia po doručení na adresu sídla Spoločnosti je odovzdaná Zodpovednému pracovníkovi (Compliance officer), ktorý zabezpečí zaevidovanie a riešenie reklamácie.
Reklamácie sú vybavované v poradí podľa ich prijatia do Spoločnosti.

Lehota na vybavenie reklamácie je 30 kalendárnych dní od prijatia reklamácie do Spoločnosti. V prípade, že zo závažných dôvodov nie je možné vybaviť reklamáciu vo vyššie uvedenej lehote, klient je o tejto skutočnosti informovaný písomne. Spoločnosť si vyhradzuje právo vyžiadať od klienta doplnenie reklamácie tak, aby bolo možné jej úspešné vyriešenie.

4. INFORMOVANIE KLIENTA O VÝSLEDKU RIEŠENIA REKLAMÁCIE

Klient je do 30 kalendárnych dní od prijatia reklamácie Spoločnosťou informovaný o výsledku riešenia reklamácie a to písomnou formou – listu na doručenku na ním uvedenú adresu v zaslanej reklamácii. V prípade, že list bude zaslaný klientovi na ním uvedenú adresu a klient tento list s výsledkom riešenia reklamácie neprevezme, považuje sa za doručený v deň, kedy bol list vrátený späť na centrálu Spoločnosti.

Pokiaľ sa reklamácia podaná prostredníctvom zmluvného partnera (t. j. partnera, ktorého produkty Spoločnosť ponúka), Spoločnosť informuje o výsledku riešenia reklamácie len tohto partnera, prostredníctvom ktorého bola reklamácia podaná.

5. PODANIE ODVOLANIA

Pokiaľ klient nie je spokojný s výsledkom riešenia reklamácie, môže podať odvolanie proti výsledku riešenia reklamácie a to do 14 pracovných dní od doručenia rozhodnutia Zodpovedného pracovníka na adresu klienta. V tomto prípade začína plynúť nová 30 dňová lehota na vybavenie odvolania.

Odvolaním sa zaoberá vedenie Spoločnosti. Konateľ Spoločnosti, ako zástupca vedenia Spoločnosti, vydá rozhodnutie o výslednom riešení reklamácie, o ktorom je klient informovaný listom na doručenku a to do 30 kalendárnych dní od prijatia odvolania na riešenie reklamácie Spoločnosťou

6. ZVLÁŠTNE USTANOVENIA

Priebeh riešenia reklamácie v rámci Spoločnosti je upravený vnútorným pokynom Spoločnosti určeným len pre internú potrebu Spoločnosti.
Reklamačný poriadok je uverejnený na internetových stránkach www.solubet.sk a je k dispozícii v klientskom centre alebo kancelárii Spoločnosti

Reklamáciu nie je možné riešiť ak:

  1. prípad, ktorý je popísaný v reklamácii sa netýka správania Spoločnosti a ňou ponúkaných produktov ani jej zástupcov

  2. vo veci rozhodol súd alebo iný orgán verejnej moci alebo bolo začaté konanie v tejto veci pred takýmto orgánom.

Tento reklamačný poriadok je platný od 20.1.2014

Compare