o nás

o nás

Naša spoločnosť SOLUBET, s.r.o. vznikla 3.1.2014, s cieľom poskytnúť každému klientovi, to najlepšie z možností finančného, poistného a od roku 2019 i realitného trhu. Našou devízou je vždy profesionálny a otvorený prístup. Chceme týmto už od začiatku spolupráce s klientom dokázať, že jednáme korektne a položiť tak základ pre dlhodobý a dôverný obchodný vzťah. Ponúkame Vám služby v oblasti finančného sprostredkovania (poisťovníctva, poskytovania úverov a prijímania vkladov) a realitnej činnosti (predaj, prenájom a kúpa nehnuteľností). Samozrejmosťou je individuálny prístup ku každému Vášmu problému. Zverte nám svoje finančné a realitné záležitosti a my Vám pomôžeme ako najlepšie vieme.

Využite komplexný poradenský a konzultačný servis, naše nezávislé a odborné rady na základe 22 ročnej praxe v poisťovníctve.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

Služby

Ponúkame vám služby realitného makléra a finančného agenta. Potrebujete predať dom/byt alebo naopak kúpiť, prenajať? Potrebujete predediť znovuobjavené dedičstvo? Radi Vám s tým pomôžeme. Preferujeme individuálny prístup ku každému klientovi. Naši finanční agenti sú skutoční profesionáli so širokým spektrom znalostí poisťovníctva a finančného trhu. Teraz je čas „Úrokovej revolúcie“, čas na posúdenie Vašich úverov/pôžičiek a zmeniť ich na lepší, výhodnejší pre Vás. Stačí zavolať a my Vás sprostredkujeme, vysvetlíme, poradíme a odporučíme to najlepšie pre Vás v oblasti realít, poistenia, pôžičiek a úverov, leasingu, hypotéky, stavebného sporenia, kreditných kariet, sporenia,….

Posúdenie existujúceho poistenia (audit)

Jednou zo služieb, ktorú ponúkame je posúdenie už existujúceho poistenia (audit) u klienta uzatvoreného pred našim zmluvným vzťahom.

Hlavné kritériá na ktoré sa zameriavame pri audite:

 • rozsah poistného krytia z pohľadu účelnosti a úplnosti

 • opodstatnenosť a správnosť stanovenia poistných súm a výšky spoluúčasti

 • preverenie výšky ceny poistenia k daným rizikám (či odzrkadľuje úroveň, kvalitu poskytovaných služieb)

 • spoľahlivosť a rýchlosť poisťovne pri likvidácii poistných udalostí

 • prístupnosť poisťovne prispôsobiť návrh poistenia podľa požiadavky klienta

 • posúdenie finančnej stability a postavenia

Tento audit Vám poskytne objektívny obraz k Vami už vypracovanému poistného programu.

 

Samozrejmosťou je u nás analýza želaní a potrieb klienta, zistenie aktuálnej situácie klienta, návrh riešenia a realizácia riešenia.

Informácie pre klienta

A. ČINNOSŤ FINANČNÉHO AGENTA

I. Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Sro, vo vložke. číslo 95055/B (ďalej len „finančný agent“)/ vykonáva finančné sprostredkovanie na základe povolenia NBS č.: ODT-14372/2013-1, udelené 20.1.2014 a zmena z 20.apríla 2017 Rozhodnutie č.z. 100-000-035-230 k č. sp. NBS1-000-009-789 podľa § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Činnosť samostatného finančného agenta v sektore:

 • poistenia alebo zaistenia a podriadeného finančného agenta spoločnosti FINPORTAL a.s v sektore.

 • prijímania vkladov,

 • poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.

II. Finančný agent je zapísaný v registri Národnej banky Slovenska, v zozname samostatných finančných agentov pod registračným číslom:  182 022
Údaje o zápise finančného agenta v registri je možné overiť na internetovej stránke Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

III. Finančný agent vykonáva sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov na základe písomnej zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami, spoločnosťami. Finančný agent má uzatvorené zmluvy s nasledujúcimi finančnými inštitúciami:

 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

 • AXA pojišťovna a.s.,pobočka poisťovne z iného členského štátu

 • AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

 • Europäische Reiseversicherung AG

 • ČSOB Poisťovňa, a.s.

 • Generali poisťovňa, a.s.

 • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

 • NOVIS Poisťovňa a. s.

 • COLONNADEInsurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

 • UNIQA poisťovňa, a. s.

 • Union Poisťovňa, a.s.

A Zmluvu o finančnom sprostredkovaní pre pozíciu: podriadený finančný agent (PFA), sektor:

 • prijímania vkladov,

 • poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.

so spoločnosťou Finportal, a.s. (SFA), Pribinova 4, 811 09 Bratislava www.finportal.sk

IV. V žiadnej z finančných inštitúcií, spoločnosti s ktorými má finančný agent SOLUBET, s.r.o uzavreté zmluvy, nemá finančný agent a ani jeho podriadení finanční agenti  kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach.

V. Žiadna finančná inštitúcia, spoločnosť, s ktorou má finančný agent uzavretú zmluvu a ani osoby ovládajúce tieto finančné inštitúcie nemajú kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach finančného agenta a ani na základnom imaní alebo na hlasovacích právach podriadeného finančného agenta.

VI. Klient môže podať sťažnosť na vykonávanie finančného sprostredkovania finančným agentom alebo podriadeným finančným agentom podľa reklamačného poriadku (pozri záložku  Reklamačný poriadok)

VII. Osobitným predpisom upravujúcim mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania je zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov.

VIII. Informácie o právnych následkoch uzavretia zmluvy o poskytnutí finančnej služby a o spôsoboch a systéme ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie.

Ochrana investora pri obchodovaní s finančnými nástrojmi pred zlyhaním finančnej inštitúcie sa spravuje ustanoveniami zákona o CP. Garančný fond investícií je právnická osoba zriadená zákonom o CP za účelom sústreďovania peňažných prostriedkov obchodníkov s cennými papiermi a pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, ako aj oprávnených správcovských spoločností a pobočiek zahraničných správcovských spoločností na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky majetok prijatý týmito subjektmi na vykonanie investičnej služby a nakladá s nadobudnutými peňažnými prostriedkami v súlade so zákonom. Do Garančného fondu investícií prispievajú aj správcovské spoločnosti podľa zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú oprávnené poskytovať službu riadenie portfólia.

Garančný fond investícií poskytuje náhrady v prípade len nedostupnosti majetku klienta. Pred stratami z investovania pri operáciách na finančných trhoch nie je klient chránený. S každou investíciou je spojené riziko a doterajšie výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.

V sektore poistenia alebo zaistenia

Právne následky uzatvorenia poistnej zmluvy sú definované v ustanoveniach Občianskeho zákonníka a poistnej zmluvy, Všeobecnými poistnými podmienkami a osobitnými poistnými podmienkami. Všeobecné poistné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, preto ich obsah má rovnaký význam ako samotná zmluva.

Predčasné ukončenie poistnej zmluvy môže mať pri určitých druhoch poistenia za následok stratu poistného plnenia, alebo vyplatenie menšieho poistného plnenia. Takisto neplnenie si záväzkov z poistnej zmluvy môže mať za následok uplatnenie určitých sankcií zo strany finančných inštitúcií, ako je predčasné ukončenie platnosti zmluvy, zmena podmienok poskytovania dohodnutého poistenia, strata nároku na poistné plnenie a pod.

Zodpovednosť za záväzky poisťovne voči poistníkom vyplýva z ustanovení zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. V súlade s týmto zákonom a vychádzajúc zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II), je každá poisťovňa povinná udržiavať svoju kapitálovú primeranosť v miere dostatočnej na krytie záväzkov, vyplývajúcich z poistných zmlúv od počiatku svojej činnosti po celú dobu svojho podnikania. Rovnako je poisťovňa povinná prispievať do Garančného fondu, z ktorého sa poskytujú a uhrádzajú záväzky poisťovne voči klientom. Dohľad nad poisťovňami vykonáva Národná banka Slovenska, ktorá je v prípade zlyhávania poisťovne oprávnená okrem iného požadovať ozdravný plán činnosti poisťovne, ukladať sankcie, rozhodnúť o nútenej správe alebo nariadiť prevod klientskeho kmeňa na inú poisťovňu, ktorá je vzhľadom na svoju solventnosť schopná vstúpiť do všetkých práv a povinností pôvodnej poisťovne voči klientom v súlade s § 80 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

V sektore prijímania vkladov

Vklady občanov v bankách sú chránené v súlade s osobitným zákonom o ochrane vkladov. V nadväznosti na zmenu zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonanú zákonom č. 421/2008 Z. z., by Fond ochrany vkladov v prípade vzniku neschopnosti banky alebo pobočky zahraničnej banky vyplácať vklady poskytol jednému vkladateľovi alebo inej osobe oprávnenej podľa zákona o ochrane vkladov náhradu v plnej výške jeho chráneného nedostupného vkladu (§ 9 ods. 2 zákona o ochrane vkladov). Od 30.12.2010 je výška vkladov v bankách v Slovenskej republike ako aj v ďalších krajinách EU chránená jednotne do výšky 100.000,- Eur.

V sektore poskytovania úverov

Pri zlyhaní úverovej inštitúcie ostávajú záväzky klienta platné a účinné až do lehoty uplynutia premlčacej lehoty 3 roky v zmysle zákona č. 40/1964 Z. z. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov s podmienkou vymoženia dlhu najneskôr v lehote do 10 rokov. Záväzky dlžníka voči veriteľovi môžu byť postúpené inej úverovej inštitúcii alebo inému postupníkovi, voči ktorému bude dlžník povinný naďalej plniť svoje záväzky zo zmluvy, pričom postupca je povinný dlžníkovi túto zmenu oznámiť písomne.

IX. Informácie o poplatkoch a iných nákladoch súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou

Náklady a poplatky súvisiace s poskytovaním finančných služieb sú klientovi oznámené pred poskytnutím finančného produktu, resp. finančného nástroja. Tieto náklady a poplatky sú obsiahnuté v dokumentoch alebo sadzobníkoch finančných inštitúcii, ktoré sú súčasťou zmluvnej dokumentácie s klientom. S poskytovaním finančných služieb a obchodovaním s finančnými nástrojmi môžu byť spojené aj ďalšie náklady, vrátane daňových povinností.
Klient môže požiadať finančného agenta o oznámenie výšky peňažného plnenia, ktoré prijíma za sprostredkovanie finančnej služby. V sektore poistenia alebo zaistenia sa pri uzavieraní zmlúv životného poistenia za splnenie povinnosti považuje informovanie klienta o priemernej výške nákladov na finančné sprostredkovanie pri jednotlivých odvetviach životného poistenia. Prijatie akéhokoľvek peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia nesmie brániť povinnosti finančného agenta konať v záujme klienta.

X. Informácie o oprávnení získavať osobné údaje a iné informácie od klienta a od zástupcu klienta

Na základe § 31 Zákona má finančný agent právo získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje klienta alebo zástupcu klienta na účely:

 • vykonávania finančného sprostredkovania,

 • identifikácie klienta alebo zástupcu klienta,

 • overovania tejto identifikácie,

 • ochrany a domáhania sa práv finančného agenta voči klientom,

 • zdokumentovania činnosti,

 • vykonávania dohľadu a na plnenie úloh a povinností finančného agenta.

B. REALITNÁ ČINNOSŤ

Spoločnosť SOLUBET, s.r.o. zápisom z 07.06.2019 rozšírila predmet podnikania o Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností – RELITNÚ ČINNOSŤ.

Riešenie sťažností

Klient môže podať sťažnosť na vykonávanie realitnej činnosti podľa reklamačného poriadku (pozri záložku Reklamačný poriadok).

Riešenie sporov

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia.

Celý zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je uvedený na stránke ministerstva hospodárstva: www.mhsr.sk

Alternatívne riesenie spotrebitelskych sporov

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Celý zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je uvedený aj na stránke ministerstva hospodárstva: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela

Compare